Category: Mainland China Entertainment

Phỏng Vấn Đặc Biệt – Quý Tiêu Băng: Sự Nổi Tiếng Ngoài Ý Của “Ngự Miêu” Chính Trực

THIS THE VIETNAMESE TRANSLATION OF THE EXCLUSIVE ARTICLE “Ji Xiao Bing: Honorable Imperial Cat’s Unexpected Popularity”, GO HERE FOR THE ENGLISH TRANSLATION. / ĐÂY LÀ

Continue readingPhỏng Vấn Đặc Biệt – Quý Tiêu Băng: Sự Nổi Tiếng Ngoài Ý Của “Ngự Miêu” Chính Trực