Dream to Awakening by Sarah Chen

Sharing is caring!

(Credit: Rock Records Taipei)

Song Title: Dream to Awakening (夢醒時分)

Music & Lyrics by: Johnathan Lee (李宗盛)

Key:
Bold = Chinese
Dark Green = Pin Yin
Grayish Blue = English
Green = Vietnamese

你說你愛了不該愛的人
ni shuo ni ai le bu gai ai de ren
You said that you loved someone you shouldn’t have
Cô nói rằng cô đã yêu người không nên yêu
你的心中滿足傷痕
ni de xin zhong man zu shang hen
Your heart already contained enough of scars
Tim cô đã đầy đủ những vết thương
你說你犯了不該犯的錯
ni shuo ni fan le bu gai fan de cuo
You said that you’ve committed an act you shouldn’t have
Cô nói rằng cô đã phạm cái sai mà cô khong nên phạm
心中滿足悔恨
xin zhong man zu hui hen
Your heart already contained enough of regrets
Tim cô đã đủ sự hối hận

你說你嚐盡了生活的苦
ni shou ni chang jin le sheng huo de ku
You said that you’ve tasted the utmost of life’s hardships
Cô nói rằng cô đã hưởng tận những nổi khổ của cuộc sống
找不到可以相信的人
zhao bu dao ke yi xiang xin de ren
That it’s hard to find someone to trust
Đến mức kiếm không được người để tin tưởng
你說你感到萬分沮喪
ni shuo ni gan dao wan fen ju sang
You said you’ve felt extreme dismays
Cô nói rằng cô đã cảm nhận được sự vạn phần chán nản
甚至開始懷疑人生
shen zhi kai shi huai yi ren sheng
So much that you’ve started to doubt life
Đến nỗi đã bắt đầu hoài nghi nhân sanh

早知道傷心總是難免的
zao zhi dao shang xin zong shi nan mian de
If you’ve known that being heartbroken is unpreventable
Nếu cô sớm biết rằng thương tâm là sự khó tránh khỏi
你又何苦一往情深
ni you he ku yi wang qing shen
You wouldn’t be so devoted
Cô sẽ không nhất vãng tình thâm
因為愛情總是難捨難分
yin wei ai qing zong shi nan she nan fen
Because love is that of the unwilling to part from
Bởi vì tình yêu là sự khó chia cách
何必在意那一點點溫存
he bi zai yi na yi dian dian wen cun
Why should you care about that little bit of gentleness?
Hà tất phải lưu ý đến chút đỉnh ôn tồn đó?

要知道傷心總是難免的
yao zhi dao shang xin zong shi nan mian de
Knowing that being heartbroken is unpreventable
Biết rằng thương tâm là sự khó tránh khỏi
在每一個夢醒時分
zai mei yi ge meng xing shi fen
At each moment upon waking up from a dream
Mỗi lúc trong mơ tỉnh dậy
有些事情你現在不必問
you xie shi qing ni xian zai bu bi wen
There are things that you shouldn’t ask
Có một số sự tình cô không nên hỏi
有些人你永遠不必等
you xie ren ni yong yuan bu bi deng
There are people whom you should never wait for
Có một số người cô vĩnh viễn không cần đợi

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “Dream to Awakening by Sarah Chen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading