Every Night by Jacky Chu

Sharing is caring!

 

Song Title: Every Night (夜夜夜夜)

Music & Lyrics by: Xiong Tian Ping (熊天平)

Key:
Bold = Chinese
Navy Blue = Pin Yin
Grayish Blue= English

想問天你在哪裡
xiang wen tian ni zai na li
Wanting to ask Heaven of your whereabouts
我想問問我自己
wo xiang wen wen wo zi ji
I wanted to ask myself
一開始我聰明
yi kai shi wo cong ming
Since the beginning, I was smart
結束我聰明
jie shu wo cong ming
In the end, I was smart
聰明的幾乎的毀掉了 我自己
cong ming de ji hu de hui diao le   wo zi ji
Smart to the point that I nearly destroyed myself

想問天問大地
xiang wen tian wen da di
Wanting to ask Heaven and Earth
或者是迷信問問宿命
huo zhe shi mi xin wen wen su ming
Or superstitiously asking predestination
放棄所有 拋下所有
fang qi suo you   pao xia suo you
Giving up everything, abandoning everything
讓我漂流在安靜的夜夜空裡
rang wo piao liu zai an jing de ye ye kong li
Allowing me to drift along the empty silent nights

你也不必牽強再說愛我
ni ye bu bi qian qiang zai shuo ai wo
You also do not have to persistently say that you love me
反正我的靈魂己片片凋落
fan zheng wo de ling hun ji pian pian diao luo
Pieces of my soul has already withered anyway
慢慢的拼湊 慢慢的拼
man man de pin cou   man man de pin cou
Slowly collect, slowly collect
拼湊成一個完全不屬於真正的我
pin cou cheng yi ge wan quan bu shu yu zhen zheng de wo
Assembling the pieces that didn’t genuinely belong to me entirely

你也不必牽強再說愛我
ni ye bu bi qian qiang zai shuo ai wo
You also do not have to persistently say that you love me
反正我的靈魂己片片凋落
fan zheng wo de ling hun ji pian pian diao luo
Pieces of my soul has already withered anyway
慢慢的拼湊 慢慢的拼
man man de pin cou   man man de pin cou
Slowly collect, slowly collect
拼湊成一個完全不屬於真正的我
pin cou cheng yi ge wan quan bu shu yu zhen zheng de wo
Assembling the pieces that didn’t genuinely belong to me entirely

(music)

想問天問大地
xiang wen tian wen da di
Wanting to ask Heaven and Earth
或者是迷信問問宿命
huo zhe shi mi xin wen wen su ming
Or superstitiously asking predestination
放棄所有 拋下所有
fang qi suo you   pao xia suo you
Giving up everything, abandoning everything
讓我漂流在安靜的夜夜空裡
rang wo piao liu zai an jing de ye ye kong li
Allowing me to drift along the empty silent nights

你也不必牽強再說愛我
ni ye bu bi qian qiang zai shuo ai wo
You also do not have to persistently say that you love me
反正我的靈魂己片片凋落
fan zheng wo de ling hun ji pian pian diao luo
Pieces of my soul has already withered anyway
慢慢的拼湊 慢慢的拼
man man de pin cou   man man de pin cou
Slowly collect, slowly collect
拼湊成一個完全不屬於真正的我
pin cou cheng yi ge wan quan bu shu yu zhen zheng de wo
Assembling the pieces that didn’t genuinely belong to me entirely

你也不必牽強再說愛我
ni ye bu bi qian qiang zai shuo ai wo
You also do not have to persistently say that you love me
反正我的靈魂己片片凋落
fan zheng wo de ling hun ji pian pian diao luo
Pieces of my soul has already withered anyway
慢慢的拼湊 慢慢的拼
man man de pin cou   man man de pin cou
Slowly collect, slowly collect
拼湊成一個完全不屬於真正的我
pin cou cheng yi ge wan quan bu shu yu zhen zheng de wo
Assembling the pieces that didn’t genuinely belong to me entirely

你也不必牽強再說愛我
ni ye bu bi qian qiang zai shuo ai wo
You also do not have to persistently say that you love me
反正我的靈魂己片片凋落
fan zheng wo de ling hun ji pian pian diao luo
Pieces of my soul has already withered anyway
慢慢的拼湊 慢慢的拼
man man de pin cou   man man de pin cou
Slowly collect, slowly collect
拼湊成一個完全不屬於真正的我
pin cou cheng yi ge wan quan bu shu yu zhen zheng de wo
Assembling the pieces that didn’t genuinely belong to me entirely

(music)

我不願再放縱
wo bu yuan zai fang zong
I’m unwilling to give in
我不願每天每夜每秒漂流
wo bu yuan mei tian mei ye mei miao piao liu
I’m unwilling to wander each day, each night, each second
也不願再多問再多說再多求我的夢
ye bu yuan zai duo wen duo shuo duo qiu wo de meng
And unwilling to keep questioning, keep speaking up, and keep begging for my dream

(music)

我不願再放縱
wo bu yuan zai fang zong
I’m unwilling to give in
我不願每天每夜每秒漂流
wo bu yuan mei tian mei ye mei miao piao liu
I’m unwilling to wander each day, each night, each second
也不願再多問再多說再多求我的夢
ye bu yuan zai duo wen duo shuo duo qiu wo de meng
And unwilling to keep questioning, keep speaking up, and keep begging for my dream

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Every Night by Jacky Chu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *