Chart

Main Cast:

Wallace Huo Jian Hua – 32 years old

Penny Lin Wei Jun – 28 years old

Van Fan Yi Chen – 28 years old

Tammy Chen Yi Rong – 27 years old

Enson Chang/ Zhang Yan Ming – 30 years old

Supporting Cast:

Wu Zun – 30 years old

Rainie Yang Cheng Lin – 25 years old

Ruby Lin Xin Ru – 33 years old

Alec Su You Peng – 36 years old

Guest Star(s):

Annie Liu Xin You – 30 years old