Clarification Chart

Cast/ Characters:
Wan Xin Bang Members:
*Ranks are by age, NOT by skills or significance
Tony Sun Xie Zhi (孫協志)
Character: Sun Xie Zhi / Tôn Hiệp Chí (孫協志)
Nickname: Twin Swords / Shuang Jian (双劍) / Song Kiếm
Age: 32
Rank: 1
Talent(s): Twin Swords (LOL)
Wallace Huo Jian Hua (霍建华)
Character: Huo Jian Hua (霍建华) / Hoắc Kiến Hoa
Nickname: Silver Fox / Yin Hu (銀狐) / Ngân Hồ
Age: 30 or 28?
Rank: 2
Talent(s): Sword, Stick/Pole, khinh công (special flying skill)
Character: Yang Cheng Xiao (楊丞孝) / Dương Thừa Hiếu
Nickname: Flying Eagle / Fei Ying (飛鷹) / Phi Ưng
Age: 29
Rank: 3
Talent(s): khinh công (special flying skill)
Dylan Kuo/ Guo Pin Chao (郭品超)
Character: Guo Chao (郭超) / Quách Siêu
Nickname: Green Fish / Lu Yu (绿鱼) / Lục Ngư
Age: 28
Rank: 4
Talent(s): Sword
Blue Lan Zheng Long (藍正龍)
Character:  Lam Zheng (藍正) / Lam Chính
Nickname: Black Meteor / Hei Liu Xing (黑流星) / Hắc Lưu Tinh
Age: 28
Rank: 5
Talent(s): Unknown
Wu Zun/ Chun (吳尊)
Character: Wu Zun (吳尊) / Ngô Tôn
Nickname: Yellow Dragon / Huang Long (黄龍) / Hoàng Long
Age: 28
Rank: 6
Talent(s): Multi-weapons/ techniques
Ady An Yi Xuan (安以軒)
Character: An Yi Xuan (安以軒) / An Dĩ Hiên
Nickname: Lilac / Zi Ding Xiang (紫丁香) / Tử Đinh Hương
Age: 27
Rank: 7
Talent(s): Sword, using fans of various kinds to fight
Penny Lin Wei Jun (林韋君)
Character: Lin Wei Jun (林韋君) / Lâm Vy Quân
Nickname: White Chrysanthemum / Bai Ju (白菊) / Bạch Cúc
Age: 26
Rank: 8
Talent(s): khinh công (special flying skill), bow + arrow skills
Character: Wang Lei Xin (王淚心) / Vương Lệ Tâm
Nickname: Green Rose / Qing Mei (青玫) -> Mei Gui (玫瑰) – Mai Quế / Thanh Mai
Age: 25
Rank: 9
Talent(s): Unknown
Hebe Tian Fu Zhen (田馥甄)
Character: Tian Zhen (田甄)
Nickname: Red Ice / Hong Bing Bing (红冰冰) / Hồng Băng Băng
Age: 25
Rank: 10
Talent(s): Sword, poisonous palm skills
Rainie Yang Cheng Lin (楊丞琳)
Character: Yang Cheng Lin (楊丞琳)  / Dương Thừa Lâm
Nickname: Flying Sparrow / Fei Yan (飛燕) / Phi Yến
Age:  24
Rank: 11
Talent(s): khinh công (special flying skill)
Others:
Annie Liu Xin You (劉心悠)
Character: Liu Xin Rou (劉心柔) / Lưu Tâm Nhu
Age: 26
Yvonne Yao Cai Ying (姚采穎)
Character: Cai Ying (蔡穎) / Thái Dĩnh
Age: 26
Remus Kam Pei Chen (金沛辰)
Character: Jin Chen (金辰) / Kim Thịnh
Age: 31
Zhao Jun Ya (趙駿亞)
Character: Zhao Jun (趙駿)/ Triệu Tuấn
Age: 29
Achel Chang/ Zhang Xin Yu (張芯瑜) aka Xiao Xiao Yu (小小瑜)
Character: Zhang Xiao Yu (張小瑜)/ Trương Tiểu Du
Age: 21
Made-up Characters:
Bai Yu ( 白玉)/ Bạch Ngọc – Wallace’s trusty servant
Yang Yi (楊義)/ Dương Nghĩa – Rainie’s father
Lao Zhang (老張)/ Lão Trương – Works for Wallace’s jade + jewelry shop
Lin Hao (林浩)/ Lâm Hạo – Penny’s father
Bai He Lao Ren (白鶴老人)/ Bạch Hạc Lão Nhân – Hebe’s master
Xiao Lin (小林)/ Tiểu Lâm – One of Wallace’s servants
Places: Sects/ Clans, etc:
Qing Hai Sect (青海) – Phái Thanh Hải
*Leader/Chưởng môn: Si Tu Feng (司徒豐) / Tư Đồ Phong
Dong Hai Sect (東海) – Phái Đông Hải
*Leader/ Chưởng môn: Li Sheng (李胜) / Lý Thắng
Nan Shan Sect (南山) – Phái Nam Sơn
*Leader/ Chưởng môn: Shang Guan Tai (上官態) / Thượng Quan Thái
Tian Xing Bang (天星帮) – Thiên Tinh Bang
*Leader/ Bang Chủ: Tang Shun (唐順) / Đường Thuận
Shi Tou Island (石頭岛) – Thạch Đầu Đảo
*Leader/ Đảo chủ: Bai Yu (白豫) / Bạch Dự
Shen Nong Sect (神農) – Phái Thần Nông
*Leader/ Chưởng môn: Si Ma Jie (司馬皆) / Tư Mã Giai
Terminologies:
Shi xiong (師兄) – sư huynh/ shi di (師第) – sư đệ/ shi jie (師姐) – sư tỷ/ shi mei (師妹) – sư muội: If you’re from the same sect, you would refer to one another in this manner. Shi xiong and shi de are terms referring to the males while shi jie and shi mei are females. And usually, this would be ranked by the time as to which you enter the sect/clan, NOT by age.
Qinggong (輕功)/ khinh công – light weight skills, but in this case will be use in the exaggerated sense as ‘flying skills’.
*These are to help those who DO NOT pay attention to ancient wuxia stuffs much.
NOTE: Everything will be added/updated as the story goes along.