Liao Zhai 2014: Kingdom of Female Demons (夜叉国)

Sharing is caring!

Zhen Wei Safeguard Agency’s First Manager Xu Jin Ye (Ray Chang) married and lived with his wife’s family. Because he rushed to prove himself, he ended up causing a major mishap, causing his wife Guo Qiu Rong (Guo Shu Yao) to suspect that he was having an extramarital affair. To mend the situation, Jin Ye had to go alone on a safeguarding trip to the Kingdom of Tian Luo. Because his face looked like Princess Yun Lei (Deng Jia Jia)’s deceased lover, so he was forced by Empress Zi Xia (Tian Mei Rong) to marry the princess. Upon learning of Princess Yun Lei’s tragic background, Jin Ye was very touched by it. Knowing that all the females within the Kingdom of Tian Luo were demons who sucked men’s blood yet he was still willing to stay. At the same time, Guo Qiu Rong while traveling had uncovered the secret of female demons turning into humans. Because of wanting to help Princess Yun Lei in pursuing a normal life, Jin Ye and Empress Zi Xia engaged in a fierce battle. Yet he ended up sinking into the predicament of love between the princess and his wife.

Chấn Uy Tiêu Cục Đại Đương Gia Từ Tiến Nghiệp (Trương Duệ Gia) đã vào ở rể. Vì gấp rút lập công nên đã gây ra đại họa khiến vợ của y là Quách Thu Dung (Quách Thư Dao) nghi ngờ rằng y đã ngoại tình. Vì đới tội lập công, Tiến Nghiệp phải tự mình áp tiêu đi tới Thiên La Quốc. Bởi vì tướng mạo rất giống người tình qua đời của Công Chúa Vân Lôi (Đặng Gia Giai) nên bị Tử Hà Nữ Vương (Điền Mỹ Vinh) ép làm phò mã. Biết được thân thế bi thảm của Công Chúa Vân Lôi khiến Tiến Nghiệp rất cảm động. Biết được rằng nữ tử của Thiên La Quốc đều là dạ xoa hút máu nam nhân nhưng vẫn cam nguyện ở lại. Đồng thời, Quách Thu Dung trên đường đi đã phát hiện được bí mật của việc dạ xoa biến thành người phàm. Vì cứu giúp Công Chúa Vân Lôi để cô có thể sống một cuộc sống bình thường, Tiến Nghiệp và Tử Hà Nữ Vương đã triển khai nhứt phiên kích đấu. Nhưng y lại nhập vào sự vấn vương cảm tình giữa công chúa và vợ mình.

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *