Liao Zhai 2014: Maiden In Green (绿衣女)

Praying Mantis Demon Lu Zhu (Bianca Bai), because of repaying the gratitude of saving her life, turned into a normal girl to marry ambitious hunter, plus hardworking scholar Yu Jing (Calvin Li). The pair of husband and wife resided on the mountain, experiencing a very blissful life. However, Scorpion Demon (Evans Wang), who was deeply in love with Lu Zhu, had been accumulating some schemes to harm Yu Jing. In addition, a powerful Taoist, Shen Guan (Yang Chen), who was in search of demons had also arrived. Not being able to distinguish between friends or foes, perils were everywhere.

On his way to the capital, Yu Jing unexpectedly ran into Princess Ru Ning (Bai Hui Zi). At the same time, Yu Jing accidentally found out about the king’s advisor’s treasonous plots. Two couple’s love, entangling with the country’s crucial matters, who isn’t just a piece of pawn within the king’s hands?

Đường Lang Tinh Lục Châu (Bạch Hâm Huệ) vì báo đáp cứu mạng chi ân nên hóa thân thành dân nữ để gã cho một người thợ săn lòng mang đại chí kim học hành khổ cực là Vu Cảnh (Lý Tông Hàn). Phu phụ hai người ở trên núi sống một cuộc sống thiệt hạnh phúc. Nhưng Hạt Tử Tinh Tạ Ngao (Vương Y), kẻ một mực yêu Lục Châu, đã tồn tâm gia hại Vu Cảnh. Thêm vào một người đạo sĩ đạo thuật cao là Thẩm Quán (Dương Thần), người chuyên môn bắt yêu, đã đuổi tới nơi. Nhứt thời, địch ta khó phân, nguy hiểm trùng trùng.

Trên đường tới kinh thành, Vu Cảnh bất ngờ gặp được Công Chúa Nhữ Ninh (Bạch Hủy Tử). Đồng thời, Vu Cảnh lại vô ý phát hiện ra được âm mưu phản của Quốc Sư. Tình duyên của hai cặp nam nữ, quấn quýt với đại cuộc của quốc gia đại sự, ai lại không phải chỉ là một con cờ trong tay hoàng đế thôi?

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Thoughts?