Liao Zhai 2014: The Flower Spirit (花姑子)

Sharing is caring!

Young scholar Zhong Yang (George Hu) and Female Con Artist Xiao Man (Jiang Meng Jie) wouldn’t have known one another if it wasn’t through a fight/disagreement. However, when Xiao Man saved Zhong Yang’s grandmother from a snake demon (Ye Quan Zhen), Grandma Wang (Sally Chen) was more than happy. So it turned out that Zhong Yang, who was determined to hunt and kill the demon, was actually the son of the thousand years old snake demon, Su Huan. Years ago, he had sworn to severe ties off with his own mother. Xiao Man and Zhong Yang on their way in search of the demon, ended up developing feelings for one another. However, Grandma Yang had secretly tried to kill Xiao Man, luckily Su Huan had saved her. Although Su Huan was a snake demon yet loved Zhong Yang’s father dearly. It was because of Grandma Yang’s sabotage that resulted in a trap. Xiao Man went through various hurdles and luck before she was able to resolve past conflicts between the pair of mother and son. However, Grandma Yang executed some vicious schemes to kill Su Huan. Zhong Yang realized that a human’s mind was even more vicious than any type of demons, vouching to let the world know the truth behind it all.

Thiếu niên thuật sĩ Chung Dương (Hồ Vũ Uy) và Nữ Phiến Tử Tiểu Mạn (Tưởng Mộng Tiệp) không đánh không quen nhau. Nhưng khi Tiểu Mạn cứu bà nội của Chung Dương là Vương Thị (Trần Sa Lợi) từ trong tay của xà yêu (Diệp Toàn Chân), bà càng vui mừng hơn. Hóa ra người một lòng trừ yêu như Chung Dương bất ngờ lại là do xà yêu ngàn năm Tố Huyên sanh ra. Nhiều năm trước đây đã thề đoạn tuyệt quan hệ với tương sanh mẩu. Tiểu Mạn và Chung Dương trên đường đi tróc nả yêu và đã nảy sanh cảm tình với nhau. Vương Thị đã âm thầm muốn giết chết Tiểu Mạn, nhưng may thay đã được Tố Huyên cứu. Thì ra dù Tố Huyên là một xà yêu nhưng lại một mực tình thâm với cha của Chung Dương. Đó cũng bởi vì Vương Thị đã ngăn cản dẫn đến sự hãm hại. Tiểu Mạn trải qua bao nhiêu gian truân mới khiến mẹ con Chung Dương xóa tan hiềm xích của năm xưa. Nhưng Vương Thị lại thi hành độc kế sát hại Tố Huyên. Chung Dương rốt cuộc cũng hiểu được rằng lòng người so với yêu ma còn hiểm độc hơn nhiều, và thề sẽ đem chân tướng công cáo thiên hạ.

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *