Rouge Tears by Luo Yong Juan

Sharing is caring!

(Uploaded by: 飛翔鹿)

Song Title: Rouge Tears (胭脂淚)

Music by: Shu Shi Hao (舒世豪)

Lyrics by: Zhang Tao (張濤)

Key:
Bold = Chinese
Blue-Violet = Pin Yin
Red-Violet = English
Orange-ish Red = Vietnamese

那離愁 深秋 再回首
na li chou   shen qiu   zai hui shou
That sorrow of separation has been recalled by the end of autumn
Nỗi sầu ly biệt kia đã được khơi lại vào cuối mùa thu
離別恨 己過幾秋
li bie hen   ji guo ji qiu
That resentment of separation, having endured several autumns already
Nỗi hận ly biệt kia đã trải qua bao nhiêu mùa thu rồi

上紅樓 交杯酒 執子之手
shang hong lou   jiao bei jiu  zhi zi zhi shou
Appearing at the red mansion, exchanging cups of wine with crossed arms, holding hands
Lên lầu hồng, uống rượu giao bôi, tay trong tay
緊握那顆相思豆
jin wo na ke xiang si dou
Holding tightly on to that lucky red bean
Nắm chặt những hạt đậu tương tư đó

心有千千結 不忍吐離別
xin you qian qian jie   bu ren tu li bie
The heart contains thousands of knots, unwilling to utter out the word of farewell
Lòng chứa đầy muôn ngàn cái kết, không nỡ thoát ra lời ly biệt
只求能與你化繭成蝶
zhi qiu neng yu ni hua jian cheng die
Only beseeching that we could turn from cocoons to butterflies together
Chỉ cầu được cùng anh từ kén biến thành bướm

相見難 這般愁斷腸
xiang jian nan   zhe ban chou duan chang
Seeing each other is hard, this sorrow is heartbreaking
Gặp nhau khó, nỗi sầu này như là đoạn trường
天上人間 兩茫茫
tian shang ren jian   liang mang mang
Heaven and earth are vast and obscure
Thiên thượng và nhân gian mênh mông

淚成霜 花殘 獨留暗香
lei cheng shuang   hua can  du liu an xiang
Tears turn into mist, flowers withering, leaving behind only a mysterious scent
Lệ thành sương, hoa tàn, chỉ còn lại một mùi hương huyền bí
對鏡梳妝 淚千行
dui jing shu zhuang   lei qian hang
Facing the mirror and applying make up, tears flowing endlessly
Đối diện tấm kiến trang điểm, lệ chảy không ngừng

此情成追憶 綿綿無絕期
ci qing cheng zhui yi   mian mian wu jue qi
This love has turned into a past memory, continuously stirring up without dissipating
Tình này đã biến thành hồi ức, mãi mãi không kết thúc
若離別 此生無緣
ruo li bie   ci sheng wu yuan
If we separate, then that means we’re not fated to be together in this lifetime
Nếu ly biệt, kiếp này coi như vô duyên

不求殿宇宏 不求衣錦榮
bu qiu dian yu hong   bu qiu yi jin rong
Not beseeching humongous mansions nor luxurious outfits
Không cầu mong cung điện rộng lớn, không cầu mong áo gấm quang vinh
但求 朝朝暮暮生死同
dan qiu   zhao zhao mu mu sheng si tong
But only beseeching to be with you day and night, in life or death
Nhưng chỉ nguyện cùng anh sớm tối sống chết có nhau

心有千千結 不忍吐離別
xin you qian qian jie   bu ren tu li bie
The heart contains thousands of knots, unwilling to utter out the word of farewell
Lòng chứa đầy muôn ngàn cái kết, không nỡ thoát ra lời ly biệt
只求能與你化繭成蝶
zhi qiu neng yu ni hua jian cheng die
Only beseeching that we could turn from cocoons to butterflies together
Chỉ cầu được cùng anh từ kén biến thành bướm

心有千千結 不忍吐離別
xin you qian qian jie   bu ren tu li bie
The heart contains thousands of knots, unwilling to utter out the word of farewell
Lòng chứa đầy muôn ngàn cái kết, không nỡ thoát ra lời ly biệt
只求能與你化繭成蝶
zhi qiu neng yu ni hua jian cheng die
Only beseeching that we could turn from cocoons to butterflies together
Chỉ cầu được cùng anh từ kén biến thành bướm

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading