Annie Liu

PROFILE

REAL NAME: LIU FAN PING (劉凡平)

BIRTH-DATE: APRIL 1ST, 1981

BIRTH PLACE: TAIWAN

EDUCATION: EMILY CARR UNIVERSITY OF ART AND DESIGN

LANGUAGES: CANTONESE, MANDARIN, ENGLISH

CONTACT: QQ | WEIBO

FILMOGRAPHY

MOVIES:

 • Mob Sister (阿嫂) (2005)
  • Role: Phoebe
 • Black Night (黑夜) / Hắc Dạ: Next Door (鬼鄰) / Quỷ Lân (2006)
  • Role: Yi Zhen (怡珍) / Di Trân
 • Shamo (軍雞) /  (2008)

  • Role: Xiao Hui (小惠) / Tiểu Huệ
 • Exodus (出埃及記) (2007)
  • Role: Zhang Fang (張芳) / Trương Phương
 • Two Stupid Eggs (大電影2.0兩個傻瓜的荒唐事) (2007)
  • Role: Xiao Yu (小魚) / Tiểu Ngư
 • L-O-V-E (愛到底): Hua Shan * 24 (華山·24) / Hoa Sơn 24 (2009)
  • Role: Yun Xin You (雲心悠) / Vân Tâm Du
 • Kingfisther (魚狗) / Ngư Cẩu (2010)
  • Role: Chen Xiao Xing (陳小幸) / Trần Tiểu Hạnh
 • Floating City (浮城) (2012)
  • Role: Fion
 • Natural Born Lovers (天生愛情狂) (2012)
  • Role: Kuang Mei Bao (邝美宝) / Quảng Mỹ Bảo

TV SERIES:

 • Shiawase no Soup wa Ikaga? (幸せのスープはいかが?) (NHK, RTHK) (2008)
  • Role: Lin Mei Lan (林美蘭) / Lâm Mỹ Lan
 • I Do? (幸福的抉擇) / Hôn Nhân Và Hạnh Phúc (TTV) (2008)
  • Role: Summer Xia Yi Xin (夏亦心) / Hạ Diệc Tâm
 • Bu Bu Jing Xin (步步驚心) / Bộ Bộ Kinh Tâm (Hunan TV) (2011)
  • Role: Maertai Ruo Lan (馬爾泰.若蘭) / Nhược Lan
 • Meng Hui Lu Ding Ji (夢回鹿鼎記) / Mộng Hồi Lộc Đỉnh Ký (2011)
  • Role: Princess Jian Ning (建寧公主) / Kiến Ninh Công Chúa
 • Tang Gong Yan Zhi Nv Ren Tian Xia (唐宮燕之女人天下) / Đường Cung Yến Chi Nữ Nhân Thiên Hạ (2012)
  • Role: Meng Fu (孟芙) / Mạnh Phù
 • Refresh 3 + 7 (刷新3+7) / Xoát Tân 3 + 7: Artist (艺术家) / Nghệ Thuật Gia (Dragon TV) (2012)
  • Role: Wen Ting (文婷) / Văn Đình
 • Shi Di Gong Shi Di Po (土地公土地婆) / Thổ Địa Công, Thổ Địa Bà (2012)
  • Role: Zhu Wei Ci (朱慰慈) / Chu Uý Từ

ARTICLES + POSTS
Convincing Couples: Part I – Featuring Blue Lan

Sources: Baidu, DramaWiki, AsianWiki, Chinese Wikipedia, Weibo, YesAsia, and various magazines and online articles; verification of information was done by DTLCT via personal collection or against other more reliable sources

*NOTE*: Changes will be made to the page as see fit.

*All GRAPHICS were created and/or manipulated by DTLCT

Advertisements

Thoughts?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s