Top 50 Actors of 2019

(image credit: as marked) Translations: 1. Zhu Yi Long / Chu Nhứt Long 2. Deng Lun / Đặng Luân 3. Jackson Yee / Dịch Dương Thiên Tỉ 4. Xiao Zhan / Tiêu Chiến 5. Wang Yi Bo / Vương Nhứt Bác 6. Yang Yang / Dương Dương 7. Hu Ge / Hồ Ca 8. Li … Continue reading Top 50 Actors of 2019