Really by Angela Chang

(Credit: 福茂唱片) Song Title: Really (真的) Music & Lyrics by: Shen Bai Se (深白色) Key: Bold = Chinese Teal = Pin Yin Royal Blue = English Indigo = Vietnamese 我努力的仰著臉孔 wo no li de yang zhe lian kong I'm trying hard to keep my face up Tôi đang cố gắng ngưỡng mặt lên 試著讓眼淚不往下流 shi … Continue reading Really by Angela Chang