The Fire of Love Never Stop Burning by Andy Lau

(Uploaded by: macoto20jyyyun) Song Title: The Fire of Love Never Stop Burning (愛火燒不盡) Lyricist: Andy Lau (劉德華) Composer: Xu Jia Liang (徐嘉良) Key: Bold = Chinese Blue = Pin Yin Royal Blue = English Lavender = Vietnamese 多麼不願意 duo me bu yuan yi No matter how unwilling Dù muôn lần không nỡ 觸動你生命的門鈴 chu dong…