The Legend of Qin: Live Adaptation

Title / Tên: The Legend of Qin (秦时明月) / Tần Thời Minh Nguyệt

Episode Count / Tổng Số Tập: 65 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập:  Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Historical, Drama, Adventure, Wuxia / Lịch Sử, Tính Kịch, Mạo Hiểm, Võ Hiệp

Airing / Thời Gian Phát Sóng: 2015

Director / Đạo Diễn: Li Guo Li (李立國) / Lý Quốc Lập

Screenwriter / Biên Kịch: Xu Yuan (徐远) / Từ Viễn

Producer / Giám Chế: Tangren / Công Ty Đường Nhân

Broadcasting Channel / Đài Truyền Hình Phát Sóng: Hunan TV

Plot Summary / Tình Tiết: At the end of the Warring States period, Jing Ke’s assassination on the Qin Emperor was unsuccessful, sacrificing himself. The World’s Finest Swordsman Ge Nie was entrusted by Jing Ke to escort his son, Jing Tian Ming, to safety and to hide him from the Qin Emperor’s wraths. At the border of the Kingdom of Qin, at Can Yue Valley, Ge Nie–relying on himself– was able to fend off three hundred Qin soldiers. Qin Emperor, furious, ordered Prime Minister Li Si that he must get rid of the two. Li Si, through Dong Huang Tai Yi of the School of Ying and Yang’s advice, sought out Wei Zhuang, a member from Ge Nie’s sect. Wei Zhuang’s swords skill is at an impressive level, however, from the start, he had always ranked at a lower level than Ge Nie. In order to acquire the title of the World’s Finest Swordsman, Wei Zhuang had agreed to Li Si’s terms. Unbeknownst, he had fallen into Dong Huang Tai Yi’s trap. So when Tian Ming was born, the School of Yin and Yang had secretly planted “Gan Yuan Yu Sha” on his body. “Gan Yuan Yu Sha” involved a huge conspiracy.

While on the run, Ge Nie and Tian Ming made friends with a group of martial arts experts from Mojia and a descendant of a general from the King of Chu, Xiang Shao Yu, and a young lady from Mojia, Gao Yue–a person fate had driven to being the last known member of Mojia’s Ji Guan Town. Ji Guan Town was hidden at the cliff of Xiongfeng Mountain, gathering all of Mojia’s profound, brilliant minds. The place contained the last of the remaining parties to forge against the Kingdom of Qin. That place was also a hiding place for Mojia’s disciples.

Facing Mojia’s well-fortified Ji Guan Town, Zhao Gao first used the strategy of provoking to once again stir up Wei Zhuang’s hatred. Then he would use power to lure Wei Zhuang in, letting him believe that he only want Hu Hai to ascend the throne. Wei Zhuang could only continuously yearn for power and status. In order to knock down Ji Guan Town, Qin Emperor had sent out the most powerful soldiers. Wei Zhuang found Gongshu Chou, the leader of the Gongshu clan. Gongshu Chou and Mojia had some grudges against one another since several generations. Ji Guan Town’s strict, protective fortifications had to face an unprecedented challenge.

Wei Zhuang assassinated a group of experts within the regiment, plus the troops that were dispatched in succession. For a moment, Ji Guan Town ended up in a constant internal battle, silently surging forward.

*-*-*-*-*-*

Cuối thời Chiến Quốc, Kinh Kha thích khách Tần Vương bị thất bại nên đã hy sinh. Thiên Hạ Đệ Nhứt Kiếm Cái Nhiếp được sự phó thác của Kinh Kha phải hộ tống con ông là Kinh Thiên Ming bỏ trốn sự truy sát của Tần Vương. Tại biên giớ của Tần Quốc, ở Tàn Nguyệt Cốc, Cái Nhiếp một mình đã đánh lui ba trăm kỵ binh của Tần. Tần Vương phẫn nộ, ra lệnh cho Thừa Tướng Lý Tư nhứt định phải diệt trừ hai người. Lý Tư, từ chỗ của Âm Dương Gia Đông Hoàng Thái Nhứt, đã được chỉ dẫn để tìm kiếm tới sư huynh đệ đồng môn của Cái Nhiếp là Vệ Trang. Vệ Trang kiếm thuật siêu quần nhưng từ đầu tới cuối vẫn phải đứng dưới Cái Nhiệp một bật. Để đoạt được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhứt Kiếm, Vệ Trang đã đồng ý với sự yêu cầu của Lý Tư. Không ngờ rằng đã tự mình rơi vào cái bẫy của Đông Hoàng Thái Nhứt. Thì ra lúc Thiên Minh chào đời, Âm Dương Gia đã lén lút bỏ “Càn Nguyên Ngọc Sát” trên người. “Càn Nguyên Ngọc Sát” có liên quan tới một âm mưu lớn.

Trên đường lưu vong, Cái Nhiếp và Thiên Minh kết giao với một số cao thủ của Mặc gia cùng với hậu nhân của đại tướng Sở Quốc là Hạng Thiếu Vũ và thiếu nữ của Mặc gia là Cao Nguyệt–một người số mệnh đưa đẩy đã trở thành người duy nhứt biết về tịnh thổ của Cơ Quan Thành của Mặc gia. Cơ Quan Thành ẩn nấp tại khu vực của Tuyệt Lãnh Hùng Phong, tụ tập lại những người trí tuệ uyên thâm nhứt của Mặc gia. Chỗ đó đã quy tụ lại những thế lực sau cùng để phản Tần. Chỗ đó còn là chỗ lánh nạn của đệ tử Mặc gia.

Đối diện với sự phòng thủ kiên cố của Cơ Quan Thành của Mặc gia, Triệu Cao trước tiên dùng kế khích tướng để một lần nữa khơi dậy sự oán hận của Vệ Trang. Tiếp theo sẽ dùng quyền lực để cám dỗ Vệ Trang, để cho hắn tin tưởng rằng chỉ muốn cho Hồ Hợi đăng cơ. Vệ Trang có thể tự ước mơ mãi về quyền lực và địa vị. Vì để công phá Cơ Quan Thành, Tần Vương đã phái đi những tinh nhuệ to lớn. Vệ Trang đã kiếm được chưởng môn của Công Thâu gia tộc là Công Thâu Cừu. Công Thâu Cừu và Mặc gia mấy đời có thù. Sự phòng thủ củng cố, nghiêm mật của Cơ Quan Thành phải đối diện với một sự khiêu chiến trước giờ chưa từng có.

Vệ Trang thích khách một số cao thủ trong quân đội cùng với một số binh được đều động. Một thời gian, Cơ Quan Thành nhiều lần xảy ra nội sát, ám lưu dũng công.

Lu Yi (陆毅) as Ge Nie (盖聂) / Lục Nghị vai Cái Nhiếp. The World’s Finest Swordsman. Exuding an indifference attitude yet has a gentle, righteous heart. Because Jing Ke’s unsuccessful assassination attempt on the Qin Emperor and died in front of him that Ge Nie swore that as long as he was alive, he would take Jing Ke’s place to fulfill Jing Ke’s dying will. The sword “Yuan Hong” was created from the small knife that Jing Ke used to assassinate the Qin Emperor, which the Qin Emperor ordered his men to reforge and was given to Ge Nie. Because of a misunderstanding, Duan Mu Rong developed hostility toward Ge Nie. When the misunderstanding was resolved, they fell in love. / Đệ Nhứt Kiếm Thánh. Bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm hiệp cốt nhu trường. Bởi vì Kinh Kha thích khách Tần Vương không thành và chết trước mặt y nên Cái Nhiếp phát thệ rằng chỉ cần y còn sống, y sẽ thai thế Kinh Kha hoàn thành di chí. Bội Kiếm “Uyên Hồng” là Tần Thủy Hoàng cho người rèn lợi từ chủy thủ mà Kinh Kha dùng để thích khách và đem tặng cho Cái Nhiếp. Bởi vì sự hiểu lầm nên Đoan Mộc Dung mới nảy sinh lòng căm thù đối với Cái Nhiếp. Lúc hiểu lầm đã được giải trừ, hai người nảy sinh tình cảm.

Michelle Chen (陳妍希) as Duan Mu Rong (端木蓉) / Trần Nghiên Hy vai Đoan Mộc Dung. One of the leaders of Mojia, following the path of medicine, suitable with the title of “Medic Fairy”, young yet very skillful with medicine, possess an upbeat, aggressive personality. Because of Jing Ke’s death, originally exuded a strong hostility toward Ge Nie. However, after interacting with him, she slowly changed her views. After resolving the misunderstanding and helping each other, she developed feelings for him. / Một trong những người lãnh đầu của Mặc gia, thừa kế y thuật, xứng đáng với danh hiệu “Y Tiên”, niên kỷ nhỏ nhưng y thuật cao minh, tánh cách hoạt bát và điêu ngoa. Bởi vì cái chết của Kinh Kha nên mới đầu đối với Cái Nhiếp một lòng căm thù cuồng liệt, nhưng sau khi tiếp xúc cận kề với nhau mới dần dần thay đổi quan điểm. Sau khi giải trừ hiểu lầm và tương trợ lẫn nhau, cô đã nảy sinh ái mộ.

Jiang Jin Fu (蒋劲夫) as Jing Tian Ming (荆天明) / Tưởng Kình Phu vai Kinh Thiên Minh. The son of Highly Skilled Swordsman Jing Ke and Li Ji. Because of his background, he was hunted down by Qin Shi Huang. Afterward, Ge Nie found him and protected him from then on. Devious, loyal. When Tian Ming was attacked by Yu Sha’s power, Gao Yue appeared and was able to help Tian Ming return to normal. / Con trai của Tuyệt Đỉnh Kiếm Khách Kinh Kha và Lệ Cơ. Bởi vì thân thế nên bị Tần Thủy Hoàng truy sát. Sau đó Cái Nhiếp tìm tới và từ đó được bảo vệ. Cổ linh tinh quái, trọng tình trọng nghĩa. Trong lúc Thiên Minh bị sức lực của Ngọc Sát tấn công, Cao Nguyệt đã xuất hiện và giúp cho Thiên Minh trở lại bình thường.

Hu Bing Qing (胡冰卿) as  Gao Yue (高月) / Hồ Băng Khanh vai Cao Nguyệt. The daughter of the leader of Mojia. Duan Mu Rong’s disciple. Innocent, gentle, has an intensive knowledge of medicine, is Duan Mu Rong’s helpful assistant. When Tian Ming was attacked by Yu Sha’s power, it was Gao Yue who helped restore his mind. Afterward, the two fell in love. / Con gái của cự tử của Mặc gia. Đồ đệ của Đoan Mộc Dung. Thiên chân vô tà, ôn nhu uyển chuyển, tinh thông dược lý, là trợ thủ đắc lực của Đoan Mộc Dung. Lúc Thiên Minh bị sức lực của Ngọc Sát tấn công, là Cao Nguyệt đã giúp hồi phục thần trí. Sau đó hai người tương ái.

Sun Yi Zhou (孙艺洲) as Wei Zhuang (卫庄) / Tôn Nghệ Châu vai Vệ Trang.

Gina Jin Chen (金晨) as Chi Lian (赤练) aka Yu Ji (虞姬) / Kim Thần vai Xích Luyện aka Ngu Cơ.

Qin Jun Jie (秦俊杰) as Xiang Shao Yu (项少羽) aka Xiang Yu (项羽) / Tần Tuấn Kiệt vai Hạng Thiếu Vũ aka Hạng Vũ.

Gong Bei Bi (龚蓓苾) as Xue Nu (雪女) / Cung Bội Bì vai Tuyết Nữ.

Sui Yong Liang (隋咏良) as Gao Jian Li (高渐离) / Tùy Vịnh Lương vai Cao Tiệm Ly.

Qu Zhe Ming (曲哲明) as Bai Feng (白凤) / Khúc Triết Minh vai Bạch Phụng.

Zhang Lei (张雷) as Zhao Gao (赵高) aka Dong Huang Tai Yi (东皇太一) / Trương Lôi vai Triệu Cao aka Đông Hoàng Thái Nhất.

Song Ning (宋宁) as Da Si Ming (大司命) / Tống Ninh vai Đại Tư Mệnh.

You Jing Ru (尤靖茹) as Shao Si Ming (少司命) / Vưu Tịnh Như vai Thiếu Tư Mệnh.

Sources: Baidu and Viet Wiki (Mostly references for characters’ names)

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to the blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All image credits are as marked.

P.S. I got lazy and stopped translating, lol. I’ll go back one fine day and finish.

Thoughts?