Vi 1 Chu Yeu Lyrics

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Vì 1 Chữ Yêu (Vi 1 Chu Yeu)

English Translation: Because of One Word…Love

Viet Lyrics: Lương Tùng Quang (Luong Tung Quang)

(music)

Trong cuộc đời ai một lần cũng sẽ yêu
In life, everyone will fall in love at least once
Dù tình đó có đấm say hoặc đắng cây
Even if that love is full of bliss or bitterness
Khi tình yêu đến, ta luôn mơ ước rằng
When love arrives, we usually dream that
Ngày sau tình ta hạnh phúc trọn đời
We’ll drown in happiness forever

Nhưng chuyện đời đâu nào được như muốn
But life isn’t as we always expected
Vì người tôi yêu đã xây mộng ái ân
Because my love has built her own dream of love
Câu chuyện tình tôi ngập tràn những thương đau
My love is flooded with pain and suffering
Vì mãi tôi vẫn là người đến sau
Because I’ll always be the person who arrived last

Dù biết sẽ chẳng được chi
Though knowing that I won’t get anything
Dù biết sẽ phải biệt ly
Though knowing that separation is inevitable
Mà con tim dại khờ ngày đêm vẫn luôn mong chờ
But my naive heart still waits days and nights
Chờ mong ai về đây ta xây ân tình với yêu thương
Waiting for someone to return to build this love with passion and bliss
Dù biết mơ kia chỉ là giấc mơ
Though knowing that that dream is only but a dream

Người đến bên tôi làm chi?
Why did you come to me?
Chỉ mang thêm bao sầu bi
It would only cause more sorrow and despair
Và thân tôi giờ đây tựa như bống ma bên đường
Now, I am like that of a phantom wandering along the streets
Từng đêm tôi ngồi đây cô đỡn âm thầm với suy tư
I am the only one left, sitting silently in the dark each night with my thoughts
Dù phải đau thương nhưng thôi cũng đành
Though knowing that pain is unavoidable but still have to endure
Vì một chữ yêu
Because of one word…love

(music)

repeat everything once

(music)

Dù biết sẽ chẳng được chi
Though knowing that I won’t get anything
Dù biết sẽ phải biệt ly
Though knowing that separation is inevitable
Mà con tim dại khờ ngày đêm vẫn luôn mong chờ
But my naive heart still waits days and nights
Chờ mong ai về đây ta xây ân tình với yêu thương
Waiting for someone to return to build this love with passion and bliss
Dù biết mơ kia chỉ là giấc mơ
Though knowing that that dream is only but a dream

Người đến bên tôi làm chi?
Why did you come to me?
Chỉ mang thêm bao khổ đau
It would only cause more pain and suffering
Và thân tôi giờ đây tựa như bống ma bên đường
Now, I am like that of a phantom wandering along the streets
Từng đêm tôi ngồi đây cô đỡn âm thầm với suy tư
I am the only one left, sitting silently in the dark each night with my thoughts
Dù phải đau thương nhưng anh cũng đành
Though knowing that pain is unavoidable but I still have to endure
Vì một chữ yêu
Because of one word…love

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “Vi 1 Chu Yeu Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading