Liao Zhai 2014: Heaven and Earth (乾坤)

Sharing is caring!

Constable Xin Fang Ping (Chen Long) was born carefree, exuding a very righteous feeling. His senior Qu Rou (Yu Xiao Lei) had a deep and abiding affection for him. At the county town, there arose a set of unsolved rape cases. In addition, the most urgent case was the robbery within the imperial court. A series of important unsolved cases. The county town’s official, also his adopted father, Qu Qing Lei (Norman Chui) was executed by the emperor, and his corpse had disappeared. Xin Fang Ping was determined to seek justice for his father. While solving the case, he ended up going to the demonic realm. Ahead, there were many trials thus leading to him and Qu Rou entering death and going to the demonic realm. Incidentally saving a demonic girl Xie Ling Er (Cecilia Han Xue). Furthermore, finding out that the demonic leader wanted to control both worlds. The two maidens who loved Xin Fang Ping dearly fought along his side in the battle of the demonic realm. The truth and ending nevertheless will cause one to be heart-broken.

Bộ đầu Hân Phương Bình (Trần Long) trời sanh dễ tánh, phát ra một cảm giác chánh nghĩa. Sư tỷ Khúc Nhu (Vu Tiểu Lỗi) đối y nhứt vãng tình thâm. Ở huyện thành liên tiếp không ngừng những vụ án hái hoa phác sóc mê ly. Khẩn cấp hơn là vụ án bị cướp tại hoàng cung. Một loạt trọng án không phá được. Huyện lệnh dưỡng phụ Khúc Thanh Lỗi (Từ Thiếu Cường) bị hoàng thượng tru sát và thi thể bị thất tung. Hân Phương Bình quyết ý vì phụ đòi lại công đạo. Trong lúc phá án, y đã lọt và ma giới. Trước mắt có rất nhiều quan ải đã khiến y và Khúc Nhu nhập tử và vào ma giới. Ngẫu nhiên đã cứu được ma linh nữ Tạ Linh Nhi (Hàn Tuyết). Còn biết được rằng thiên ma đại nhân vọng tưởng xưng bá lưỡng thế. Hai người con gái yêu Hân Phương Bình tha thiết sẽ cùng sánh vai bên y trong cuộc đấu tranh ở ma giới. Chân tướng và kết cuộc sẽ khiến người vỡ lòng.

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *