Liao Zhai 2014: Lian Suo (连琐)

Sharing is caring!

Returning home after suppressing a rebellion, Soldier Yang Yu Wei (Royce Wong) wished to buy a big house, get married, and have kids. However, he unexpectedly ended up buying a ‘haunted house.’ Afterward, Yang Yu Wei uncovered the reasons behind the haunting. It was because the pair of mother and daughter of Lian Suo (Hu Ke) had been hiding from their debtor hence forcing them to put on the ghost haunting ploy. Yang Yu Wei sympathized with Lian Suo’s situation hence allowing her to stay and took care of her. The two of them slowly fell in love. Unexpectedly, Lian Suo’s husband, Li Da Gui (Timothy Zao) suddenly returned. Because of wanting to snatch the big house, he didn’t hesitate to act like a good person to deceive Lian Suo. In addition, following Li Da Gui home was a thousand years old, men bloodsucking spider demon. Yang Yu Wei invited an enlightened monk to subjugate the demon. However, unknowingly uncovered Lian Suo’s true identity as a ghost. A scene of passionate love and hate, conspiracies of battles of wits and strength unfolding within the big house.

Sau khi bình loạn quay về nhà, Tướng Sĩ Dương Vu Úy (Vương Xán) ước ao mua một căn nhà lớn, cưới vợ và sanh con. Nhưng lại mua phải một căn nhà ma. Hóa ra là mẹ con của Liên Tỏa (Hồ Khả) vì trốn chủ nợ nên bị bắt buộc phải trang thần lộng quỷ. Dương Vu Úy thông cảm cho cảnh ngộ của Liên Tỏa nên giữ lại và chiếu cố. Hai người dần dần tương ái. Không ngờ rằng chồng của Liên Tỏa lại đột nhiên quay về. Vì muốn đoạt nhà lớn, hắn không tiếc giả làm người tốt để lừa gạt Liên Tỏa. Theo Lý Đại Quý (Thiệu Truyền Dũng) về còn có một con nhện ngàn năm chuyên môn hút máu đàn ông. Dương Vu Úy thỉnh lại một vị cao tăng giáng yêu. Nhưng vô ý đã phát hiện ra chân tướng của Liên Tỏa là một nữ quỷ. Một trường ái hận triền miên, âm mưu của những sự đấu trí đấu dũng tại căn nhà lớn diễn ra.

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *