Liao Zhai 2014: Heng Niang (恒娘)

Sharing is caring!

At the county town, there was a set of ongoing murders. The official Hong Tian Fu (Lin You Wei)’s wife, Heng Niang (Kimi Li), on her way traveling from the villages to the county town unexpectedly met with a weird old woman, a wine addict (Fan Xiao Bo). Both parties treated one another like old friends upon that first meeting. Heng Niang’s inability to change her village girl habits and personalities had caused Tian Fu to lose face wherever she went. Fortunately, through the weird old woman’s teaching, Heng Niang had changed from inside out to a new person. The person responsible for the deaths around town was a fox demon Di Lun (James Wen). Because he was trying to turn into an immortal thus letting Heng Niang fall into his trap and eventually losing herself, turning into a very fierce and cold-blooded person. So the weird old woman was actually Heng Niang’s former self. That one year, having to face her husband’s changed heart and her failed suicide attempt, she went into the mountains and had successfully mastered the immortality technique and turned into an immortal fox. She originally thought that she could change her life by returning to the past and mentoring her past self thus starting anew yet ended up losing the most precious of all, her humanity.

Huyện thành liên tiếp xảy ra những vụ án có liên quan tới mạng người. Vợ của huyện lệnh Hồng Thiên Phúc (Lâm Hữu Uy) là Hằng Nương (Lý Kim Minh), trên đường từ nông thôn đi tới huyện thành bất ngờ gặp phải một bà lão quái lạ, coi rượu như mạng (Phạm Tiểu Ba). Hai bên mới gặp nhau nhưng coi nhau như đôi bạn cũ. Hằng Nương vì không đổi được tánh nết của một cô gái nông thôn nên đi tới đâu cũng khiến Thiên Phúc mất mặt. May thay nhờ lão bà quá lạ kia chăm sóc dạy bảo nên Hằng Nương từ trong ra ngoài đã rực rỡ hẳn lên. Kẻ tạo ra những vụ án mạng kia chính là hồ yêu Địch Luân (Ôn Thăng Hào). Vì tu luyện tiên pháp cho nên để cho Hằng Nương rơi vào tinh tâm kế của hắn khiến Hằng Nương dần dần mất đi tự ngã và trở nên tâm tánh cay độc. Bà lão quái lạ kia hóa ra là Hằng Nương của ngày xưa. Năm đó vì đối mặt với sự thay lòng của chồng mình và vì tự sát không thành nên đã vào núi tu luyện thành hồ tiên. Đáng lẽ nghĩ rằng có thể quay về quá khứ để có thể dạy cho bản thân cách thay đổi chính mình và có một cuộc sống mới. Ai ngờ đã mất đi thứ quý nhứt, chính là nhân tính.

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading