Liao Zhai 2014: Judge Lu (陆判)

Sharing is caring!

From a wealthy household, the talented Zhu Jing Lan (Liu Dong) fancied the new royal exam’s candidate Tao Yue Ming (Qiao Zhen Yu). Her common-faced sister, Zhu Qi Ting (Alice Ko), wanted to match-make the two. Yet because of helping Tao Yue Ming in searching for his birth mother (Chen Li) and other factors, causing them to develop feelings for one another. By fate, they saved Judge Lu (Yue Yao Li), who was responsible for overseeing the life and death of the human realm. Judge Lu, wanting to repay their good deeds, swapped the souls of the Zhu sisters.

However, Zhu Jing Lan found out that the person Tao Yue Ming had admired was surprisingly her own sister. To rob what her sister cherished the most, she didn’t hesitate with resorting to killing and framing others for the crimes. Zhu Qi Ting and Judge Lu were harmed in succession. A competition surrounding life and death started since then. Facing life and death, humans and gods were equally helpless. The only thing that could be protected was everlasting love.

Đại hộ khuê tú Chu Cảnh Lan (Lưu Đông) đối tân khoa cử nhân Đào Nhạc Minh (Kiều Chấn Vũ) nhứt kiến khuynh tâm. Muội muội tướng mạo bình thường là Chu Khởi Đình (Kha Giai Yến) có lòng muốn tác hợp hai người. Nhưng vì giúp Đào Nhạc Minh đi tìm mẹ ruột của mình (Trần Lợi) và những yếu tố khác, hai người đã phát sanh cảm tình. Nhờ cơ duyên, họ cứu được Lục Phán (Nhạc Dược Lợi), người chưởng quản sanh tử nhân gian. Vì báo ân, Lục Phán đem linh hồn của tỷ muội Chu gia tráo đổi nhau. Nhưng Chu Cảnh Lan lại bất ngờ phát hiện ra rằng người mà Đào Nhạc Minh luôn luôn thương mến là muội muội của mình. Vì muốn cướp đoạt tình yêu, Chu Cảnh Lan không tiếc sát nhân vu cáo.

Chu Khởi Đình và Lục Phán liên tiếp bị hại. Cuộc tranh giành bao quanh sanh tử từ đó triển khai. Đối mặt với sanh tử, người phàm và thần tiên đều bó tay như nhau. Cái duy nhứt có thể bảo vệ được chỉ có tình yêu tới chết không thay đổi.

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Sharing is caring!

1 thought on “Liao Zhai 2014: Judge Lu (陆判)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading