Liao Zhai 2014: Ye Sheng (叶生)

Sharing is caring!

Two consorts gave birth at the same time, involving the fate of the whole kingdom. The Royal Physician Ye Cheng Fei (Raymond Cho) exhausted all his energy in saving the newly born prince yet was threatened by Consort Han (Cynthia Khan), a cat demon, so he could only flee into hiding with the prince. During the next eight years, Ye Cheng Fei, on one hand, practiced medicine and on the other hand, raised the prince. At the time the king passed away, Consort Han gained control of the imperial court, Cheng Fei contacted the Eighth Prince (Kou Zhen Hai) to help the prince regain the throne. In addition, Leng Xiang Ling (Wang Yan Su), who was operating a brothel, took care of Cheng Fei hence slowly melting his ice-bound heart after so many years. However, the appearing to be loyal and honest Eighth Prince was actually someone with sinister intentions and bad ambitions. The prince got poisoned, within that dangerous moment, Cheng Fei was also framed for the crime. At the execution field, Cheng Fei relied on a Taoist technique to allow his soul in staying within the human realm. He not only wanted to save the prince’s fate, but also his fate with Xiang Ling.

Nhị vị quý phi đồng thời lâm bồn, quan hệ đến vận mệnh của giang sơn xã tắc. Ngự y Diệp Thừa Phi (Tào Vĩnh Liêm) tận lực cứu được thái tử vừa mới được sanh ra nhưng lại bị Hàn Phi (Dương Lệ Thanh), một con mèo yêu, đe dọa nên đành phải mang thái tử bỏ trốn. Trong tám năm, Diệp Thừa Phi một mặt hành y, một mặt nuôi dưỡng thái tử. Lúc hoàng thượng băng hà, Hàn Phi độc lãm triều chính, Thừa Phi liên lạc với Bát Vương Gia (Khấu Chấn Hải) để giúp thái tử phục vị. Người kinh doanh thanh lâu là Lãnh Hương Lăng (Vương Nghiên Tô) chiếu cố Thừa Phi, dần dần đã tan hóa băng phong trong tâm của Thừa Phi trong bao nhiêu năm. Nhưng Bát Vương Gia ngoài mặt chính trực lại là một người lang tử dã tâm. Thái tử bị trúng độc, trong lúc nguy hiểm đó, Thừa Phi lại bị hãm hại. Trên hình trường, Thừa Phi đã dùng Đạo Mộc để giữ lại hồn phách tại nhân gian. Y muốn cứu không chỉ có mạng của thái tử mà còn có đoạn duyên với Hương Lăng.

*All information was from Baidu, and all translations were by DTLCT.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *