One Thousand Paper Cranes by Samuel Tai

Sharing is caring!

(Credit: 福茂唱片)

Song Title: Thousand Origami Cranes / One Thousand Paper Cranes (千紙鶴)

Lyricists: Samuel Tai, Lin Li Nan, and Li An Xiu (邰正宵/林利南/李安修)

Composer: Samuel Tai (邰正宵)

Key:
Bold = Chinese
Dark Azure = Pin Yin
Bright Maroon = English
Teal = Vietnamese

愛太深 容易看見傷痕
ai tai shen   rong yi kan jian shang hen
Love too deeply, it’s easy to get hurt
Yêu quá sâu sẽ dễ bị tổn thương
情太真 所以難捨難分
qing tai zhen   suo yi nan she nan fen
Feelings too genuine hence it’s hard to separate
Tình quá thiệt sẽ khó mà thoát ra được
折一千對紙鶴 結一千顆心情
zhe yi qian dui zhi he   jie yi qian ke xin qing
Folding one thousand paper cranes, knotting one thousand auras
Một ngàn con hạc giấy xếp, kết lại một ngàn mảnh tâm tình
傳說中 心與心能相逢
chuan shuo zhong   xin yu xin neng xiang feng
Legend has it that two hearts could somehow meet
Trong truyền thuyết, tâm liền tâm có thể sẽ được tương phùng

夜難眠 往事忽隱忽現
ye nan mian   wang shi hu yin hu xian
Restless night, past events keep appearing and disappearing
Đêm mất ngủ, chuyện xưa lúc ẩn lúc hiện
心在痛 對你越陷越深
xin zai tong   dui ni yue xian yue shen
The heart is hurting, falling for you deeper and deeper
Tim đang đau, đối với em lún càng lúc càng sâu
折一千對紙鶴 解一千個心願
zhe yi qian dui zhi he   jie yi qian ge xin yuan
Folding one thousand paper cranes, untying one thousand wishes
Một ngàn con hạc giấy xếp, cởi mở ra một ngàn cái nguyện vọng
夢醒後 情緣不再飄零
meng xing hou   qing yuan bu zai piao ling
After waking up from a dream, predestined love shouldn’t keep drifting
Tỉnh mộng rồi, tình duyên không nên mãi phiêu lưu

我的心 不後悔 折折疊疊都是為了你
wo de xin   bu hou hui   zhe zhe die die dou shi wei le ni
My heart has no regrets, folding and replicating all because of you
Trái tim tôi không hối hận, xếp xếp gấp gấp tất cả cũng chỉ vì em
我的淚 流不盡 糾纏在夢裡夜裡的負累
wo de lei   liu bu jin   jiu chan zai meng li ye li de fu lei
My tears flow endlessly, entangling in the dreams, becoming a burden for the night
Nước mắt tôi chảy không ngừng, vương vấn trong mộng, là gánh nặng trong đêm
我的心 不後悔 反反覆覆也是為了你
wo de xin   bu hou hui   fan fan fu fu ye shi wei le ni
My heart has no regrets, turning and twisting because of you
Trái tim tôi không hối hận, xoay xoay trở trở cũng chỉ vì em
千紙鶴 千顆心 在風裡飛
qian zhi he   qian ke xin   zai feng li fei
Thousand cranes, thousand hearts, flee away within the wind
Ngàn con hạc giấy, ngàn mảnh tâm ở trong gió đều bay

(music)

愛太深 容易看見傷痕
ai tai shen   rong yi kan jian shang hen
Love too deeply, it’s easy to get hurt
Yêu quá sâu sẽ dễ bị tổn thương
情太真 所以難捨難分
qing tai zhen   suo yi nan she nan fen
Feelings too genuine hence it’s hard to separate
Tình quá thiệt sẽ khó mà thoát ra được
折一千對紙鶴 結一千顆心情
zhe yi qian dui zhi he   jie yi qian ke xin qing
Folding one thousand paper cranes, knotting one thousand auras
Một ngàn con hạc giấy xếp, kết lại một ngàn mảnh tâm tình
傳說中 心與心能相逢
chuan shuo zhong   xin yu xin neng xiang feng
Legend has it that two hearts could somehow meet
Trong truyền thuyết, tâm liền tâm có thể sẽ được tương phùng

我的心 不後悔 折折疊疊都是為了你
wo de xin   bu hou hui   zhe zhe die die dou shi wei le ni
My heart has no regrets, folding and replicating all because of you
Trái tim tôi không hối hận, xếp xếp gấp gấp tất cả cũng chỉ vì em
我的淚 流不盡 糾纏在夢裡夜裡的負累
wo de lei   liu bu jin   jiu chan zai meng li ye li de fu lei
My tears flow endlessly, entangling in the dreams, becoming a burden for the night
Nước mắt tôi chảy không ngừng, vương vấn trong mộng, là gánh nặng trong đêm
我的心 不後悔 反反覆覆也是為了你
wo de xin   bu hou hui   fan fan fu fu ye shi wei le ni
My heart has no regrets, turning and twisting because of you
Trái tim tôi không hối hận, xoay xoay trở trở cũng chỉ vì em
千紙鶴 千顆心 在風裡飛
qian zhi he   qian ke xin   zai feng li fei
Thousand cranes, thousand hearts, flee away within the wind
Ngàn con hạc giấy, ngàn mảnh tâm ở trong gió đều bay

我的心 不後悔 折折疊疊都是為了你
wo de xin   bu hou hui   zhe zhe die die dou shi wei le ni
My heart has no regrets, folding and replicating all because of you
Trái tim tôi không hối hận, xếp xếp gấp gấp tất cả cũng chỉ vì em
我的淚 流不盡 糾纏在夢裡夜裡的負累
wo de lei   liu bu jin   jiu chan zai meng li ye li de fu lei
My tears flow endlessly, entangling in the dreams, becoming a burden for the night
Nước mắt tôi chảy không ngừng, vương vấn trong mộng, là gánh nặng trong đêm
我的心 不後悔 反反覆覆也是為了你
wo de xin   bu hou hui   fan fan fu fu ye shi wei le ni
My heart has no regrets, turning and twisting because of you
Trái tim tôi không hối hận, xoay xoay trở trở cũng chỉ vì em
千紙鶴 千顆心 在風裡飛
qian zhi he   qian ke xin   zai feng li fei
Thousand cranes, thousand hearts, flee away within the wind
Ngàn con hạc giấy, ngàn mảnh tâm ở trong gió đều bay

千紙鶴 千份情 在風裡飛
qian zhi he   qian fen qing   zai feng li fei
Thousand cranes, thousand emotions, flee away within the wind
Ngàn con hạc giấy, ngàn phân tình ở trong gió đều bay

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “One Thousand Paper Cranes by Samuel Tai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading